Школа I ступеня (початкова)–перший структурний підрозділ навчального закладу, є чотирирічною (1- 4 класи).

До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося не менш як 6 років і які за результатами медичного й психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання, а також діти семирічного віку, які з об’єктивних причин не почали навчання в школі.

Школа I ступеня, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними і контрольнооцінювальними уміннями і навичками, набуття особистого досвіду культури поведінки в соціальному і природному оточенні, співпраці в різних видах діяльності.

Освітніми результатами цього ступеня навчального закладу є повноцінні мовленнєві, читацькі, обчислювальні уміння й навички, узагальнені знання про рідний край, реальний світ у його зв’язках і залежностях, національна самосвідомість та екологічна культура. У молодших школярів достатньо розвинені мислення, уява, пам’ять, сенсорні уміння, здатність до творчого самовираження, особистістно-цілісного ставлення до праці, мистецтва,здоров’я, уміння виконувати нескладні творчі завдання.

Методика викладання предметів в молодшій школі є повністю традиційною і забезпечує достатню освітню базу для успішного подальшого навчання. Але, враховуючи бажання батьків і самої дитини, можливе навчання з залученням розвиваючих технологій та більш глибоке вивчення матеріалу з деяких дисциплін. Крім того на цьому етапі навчання школярі можуть відвідувати спортивні секції та різноманітні гуртки художньої спрямованості та приймати участь в дослідницькій діяльності.

Школа ІI ступеня (основна)–другий структурний підрозділ навчального закладу, є п'ятирічною (5- 9 класи).

Цей ступінь дає базову загальну середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки всіх школярів, формує у них готовність до вибору і реалізації форми подальшого одержання освіти і профілю навчання. Основна школа в своєму складі містить класи з допрофільним вивченням окремих предметів відповідно до профілю (філологічний, математичний).У цей період навчання дитина повинна визначитися з основним напрямком своєї майбутньої професійної діяльності, а відповідно окреслити коло дисциплін, які на подальших етапах будуть вивчатися поглиблено. Основне завдання школи і вчителів допомогти зробити правильний вибір. Саме тому в цей період дуже важливо надати можливість спробувати себе в різних сферах діяльності: гуманітарна, точних наук, технічна. Для успішної реалізації цього завдання передбачено додаткові заняття, предметні факультативи, гуртки та секції, які дозволяють не тільки поглибити знання, а і визначитися з перевагами, що в подальшому дасть змогу до чіткого окреслення зв'язків розвиваючих предметів з дисциплінами, необхідними для отримання майбутньої професії.Такий підхід забезпечує повноцінне формування вміння усвідомленого і обґрунтованого самовизначення і, як наслідок, правильного вибору відповідного профілю навчання у старшій школі, а також формування необхідних життєвих компетентностей.

Також на цьому етапі навчання розвиваються і поглиблюються основні цілі і завдання молодшої школи: формування ціннісних орієнтирів, які обов'язково включають в себе усвідомлення значення інтелектуального розвитку та високого загальнокультурного рівня, а також їх необхідності для успішної самореалізації в майбутньому.На цьому етапі завершується формування цілісної культури світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміння, знання.

Завершуючи школу II ступеню, учні мають добре володіти українською мовою, на практичному рівні двома іноземними мовами (англійською, іспанською). Учні мають сформовані загальнонавчальні уміння і навички, володіють навчальним матеріалом на рівні, достатньому для подальшого навчання.

Оцінювання.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-ти бальною системою (шкалою), і його результати позначаються цифрами від 1 до 12.

Навчальний план. Зміст освіти в основній школі є єдиним для всіх учнів. Особистісно орієнтований підхід здійснюється через індивідуальні методики організації навчання, залежно від пізнавальних здібностей учнів, а також через факультативні курси.

В основній школі розподіл навчального часу між освітніми галузями та їх зміст визначаються Базовим навчальним планом, що затверджується Кабінетом Міністрів України, типовими навчальними планами, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, робочими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Базовий навчальний план основної школи охоплює дві складові: інваріантну та варіативну.

Закінчення.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (вихованців), які закінчили загальноосвітній навчальний заклад ІІ ступеня, здійснюється шляхом їхньої державної підсумкової атестації. Зміст, форми, порядок і терміни проведення атестації визначаються і щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва, в якому зазначаються отримані бали за навчальні досягнення. За відмінні успіхи в навчанні випускникам видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівня акредитації.

Кiлькiсть переглядiв: 454

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.